Loading...

* อะไรเป็นสาเหตุอื่นที่ทำให้เราแก่?

 

อะไรเป็นสาเหตุอื่นที่ทำให้เราแก่?

นิสัยหรือพฤติการที่แย่ๆ บางอย่าง เป็นปัจจัยหลักที่เร่งกระบวนการแก่ตัว ดังข้อความที่ว่า

"คุณกินอะไร คุณก็จะเป็นเช่นนั้น คุณประพฤติตัวเช่นไร คุณก็จะได้รับเช่นนั้น"

ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดกระบวนการแก่ชรา คือ
- กินและดื่มมากเกินไป
- ขาดการออกกำลังกาย
- ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป
- การใช้ยาที่ไม่เหมาะสม
- ความเครียด
- การสูบบุหรี่
- มีปัญหาทางสุขภาพจิต